ДГ 148 "Слънце"
Детска градина в град София, район Подуяне

Медицинско обслужване

Детската градина разполага с медицински кабинет, оборудван съгласно изискванията на Наредба 3/2000г на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата.

Медицинското обслужване е поверено на медицинска сестра, която:

 • обработва и класифицира всички документи, необходими при постъпването на детето;
 • обработва, класифицира и съхранява всички медицински документи, необходими за здравното досие на всяко дете;
 • изготвя и работи по изпълнението на Програма за промоция на здравето;
 • подготвя и представя здравна информация за децата и родителите;
 • участва в изготвянето на седмичното меню;
 • извършва контрол по спазване НАССР, хигиенното състояние на помещенията противоепидемиологични мерки;
 • извършва сутрешен медицински филтър на децата;
 • уведомява родителите при констатирано неразположение на детето и отправя покана то да бъде взето от детската градина за
 • консултация с личния лекар.

Необходимо е да бъдем информирани при установено:

 • инфекциозно заболяване;
 • хронично заболяване;
 • алергии;
 • нобходимост от определен хранителен режим

Cъгласно Наредба 26 на МЗ от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравни изисквания към тях и Наредба 3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини.

При отсъствие на дете поради заболяване се представя медицинска бележка с диагноза и период на отсъствието.

При отсъствие на дете от детско заведение.